Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, T. 21, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐĂK NÔNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Lê Đức Ánh

Tóm tắt


Trên cơ sở nghiên cứu lý luận xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyển sinh. Đồng thời nghiên cứu ý nghĩa, vai trò của Giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân làm cơ sở cho việc nghiên cứu các biện pháp tuyển sinh trong thời gian qua. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đăk Nông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay

Toàn văn: PDF