Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 17, S. 17 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHẬN DẠNG CHO BAO HƠI - LÒ HƠI DỰA TRÊN MÔ HÌNH PHI TUYẾN HAMMERSTEIN THAM SỐ THAY ĐỔI

Trịnh Thị Khánh Ly

Tóm tắt


Mô hình hóa cho bao hơi của lò hơi là một nhiệm vụ quan trọng và khó khăn. Trong bài báo này, phương pháp nhận dạng đệ qui dựa trên mô hình Hammerstein tham số biến thiên cho bộ bao hơi của lò hơi của nhà máy nhiệt điện được đề xuất. Bằng cách phân chia bộ bao hơi thành hai khối phi tuyến tĩnh và tuyến tính động, mô hình Hammerstein được sử dụng để mô tả động học của quá trình. Thuật toán sai số dự báo đệ qui được sử dụng để nhận dạng các tham số thay đổi theo thời gian của mô hình đã đề xuất. Thực nghiệm nhận dạng được tiến hành với lò hơi của nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Các kết quả được thể hiện bằng cách so sánh tín hiệu ra của mô hình nhận dạng với tín hiệu ra thực cho thấy độ chính xác của mô hình đạt được.


Toàn văn: PDF

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội