Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, T. 17, S. 17 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ BIẾN ĐỔI AC/DC DOUBLE BOOST 5 MỨC KHI CÓ SỰ CỐ VAN BÁN DẪN CÔNG SUẤT

Phạm Thị Thùy Linh

Tóm tắt


Bài báo tập trung phân tích khả năng chịu lỗi của sơ đồ Double- Boost năm mức, khi có hiện tượng hư hỏng van bán dẫn trong mạch, qua đó khẳng định khả năng làm việc liên tục sau sự cố của bộ biến đổi, ngoài các ưu điểm vượt trội đã biết của sơ đồ bộ biến đổi đa mức. Trong bài báo này, tác giả đã tính toán và xây dựng mô hình điện và nhiệt của các phần tử bán dẫn công suất để kiểm chứng khả năng mang tải sau sự cố của các van bán dẫn công suất. Mạch phát hiện sự cố cũng được tác giả thiết kế và mô phỏng. Cuối cùng mô hình mô phỏng sơ đồ Double Boost năm mức vận hành bình thường và sự cố đã được thực hiện trên phần mềm chuyên dụng PSIM và đã kiểm chứng tốt nghiên cứu của tác giả.


Toàn văn: XML

  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội