Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Trần Thị Mỹ Hạnh
Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Email: hanhttm@buh.edu.vn

Hỗ trợ

Vũ Anh Tuấn
Email: vuanhtuan@vista.gov.vn